Privātuma politika

Vispārīgie noteikumi

Šī Privātuma politika apraksta un informē, kā SIA “Aizputes betons”, Reģ. Nr. 40003445171, adrese: “Betona ražotne”, Aizputes pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3456 (turpmāk saukti arī – “Aizputes Betons” un/vai “mēs”) iegūst, apstrādā un glabā personas datus, ko iegūst no saviem klientiem un personām, kas apmeklē interneta vietni www.aizputesbetons.lv un izmanto tās sniegos pakalpojumus (turpmāk saukti – “Datu subjekts” vai “Jūs”). Lai sazinātos saistībā ar datu apstrādes jautājumiem, rakstiet e-pastu uz info@aizputesbetons.lv

Personas dati ir jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, t. i., Datu subjektu. Apstrāde ir jebkura ar personas datiem saistīta darbība, piemēram, iegūšana, ierakstīšana, pārveidošana, izmantošana, skatīšana, dzēšana vai iznīcināšana.

Datu pārzinis ievēro likumdošanā paredzētos datu apstrādes principus un spēj apstiprināt, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu un normatīvajiem aktiem, atbildīgo institūciju izdotajiem saistošajiem norādījumiem un noteikumiem, kā arī Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem.

Personas datu iegūšana, apstrāde un glabāšana

Personu identificējošu informāciju Datu pārzinis iegūst, apstrādā un glabā, galvenokārt izmantojot mājaslapu www.aizputesbetons.lv un e-pastu.

Apmeklējot mājas lapu www.aizputesbetons.lv, tiek izmantotas sīkdatnes, par kurām tiek paziņots uznirstošā logā apmeklējuma laikā.

Lai pilnvērtīgāk varētu piedāvāt pakalpojumus potenciālajiem un esošajiem klientiem, dati tiek iegūti, izmantojot Aizputes Betons pakalpojumus, piemēram, veicot zvanu, apmeklējot vai lietojot Aizputes Betons mājas lapu. Tāpat datu ieguve notiek no Google Analytics uzkrātās informācijas datu bāzes, kā arī Facebook Pixel koda ievāktiem datiem.

Apmeklējot un izmantojot mājaslapā sniegtos pakalpojumus, Jūs piekrītat, ka jebkura sniegtā informācija tiek izmantota un pārvaldīta atbilstoši Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem.

Datu subjekts ir atbildīgs par to, lai iesniegtie personas dati būtu pareizi, precīzi un pilnīgi. Apzināta nepatiesas informācijas sniegšana tiek uzskatīta par mūsu Privātuma politikas pārkāpumu. Datu subjektam ir pienākums nekavējoties paziņot Datu pārzinim par jebkurām izmaiņām iesniegtajos personas datos.

Datu pārzinis nav atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti Datu subjektam vai trešajām personām, ja tie radušies nepatiesi iesniegtu personas datu dēļ.

Kāda informācija tiek iegūta?

Datu pārzinis var apstrādāt šādus personas datus:

 • Vārds, uzvārds
 • Dzimšanas datums
 • Kontaktinformācija (e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs)
 • Jebkuru citu informāciju, kura iesniegta mums vietnes piedāvāto pakalpojumu saņemšanai vai sazinoties ar mums.

Papildu iepriekšminētajam, Datu pārzinim ir tiesības pārbaudīt iesniegto datu precizitāti, izmantojot publiski pieejamos reģistrus.

Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a), b), c) un f) apakšpunkts:

 1. a) datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
 2. b) apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
 3. c) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;
 4. f) apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.

Datu pārzinis glabā un apstrādā Datu subjekta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no zemāk norādītajiem kritērijiem:

 1. Personas dati nepieciešami tiem nolūkiem, kam tie saņemti;
 2. Kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Datu pārzinis un/vai Datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses, piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā;
 3. Kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt, piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu;
 4. Kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes likumīgs pamats.

Izbeidzoties šajā punktā minētajiem apstākļiem, izbeidzas arī Datu subjekta personas datu glabāšanas termiņš un visi attiecīgie personas dati tiek neatgriezeniski izdzēsti no datoru sistēmām un elektroniskajiem un/vai papīra dokumentiem, kas saturējuši attiecīgos personas datus vai arī šie dokumenti tiek anonimizēti.

Lai pildītu savas saistības pret Jums, Datu pārzinim ir tiesības nodot Jūsu personas datus sadarbības partneriem, datu apstrādātājiem, kas veic nepieciešamo datu apstrādi mūsu uzdevumā, piemēram, grāmatvežiem, kurjerdienestiem u.c. Datu apstrādātājs ir personas datu pārzinis.

Pēc pieprasījuma mēs varam nodot Jūsu personas datus valsts un tiesībsargājošajām iestādēm, lai nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

Apstrādājot un glabājot personas datus, Datu pārzinis īsteno organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, mainīšanu, izpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.

Kā mēs izmantojam sīkdatnes?

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma brīdī, kad apmeklētājs lieto tīmekļa vietni, izveido un saglabā apmeklētāja ierīcē, lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus. Tās tiek izmantotas, lai nodrošinātu mājas lapas darbību, kā arī, lai sniegtu informāciju vietnes īpašniekiem. Tiek izmantotas vairāku veidu sīkdatnes: tehniskās jeb nepieciešamās sīkdatnes, analītiskās un mārketinga sīkdatnes.

Šādā veidā ir iespēja saglabāt apmeklētāja individuālos iestatījumus. Sīkdatņu izmantošanu var atspējot vai ierobežot, taču bez sīkdatnēm nebūs iespējams pilnvērtīgi izmantot visas tīmekļa vietnes funkcijas. Iegūtā informācija tiek lietota statistikas nolūkos tikai apkopotā un anonīmā veidā, kas palīdz izdarīt secinājumus.

Šī mājas lapa var tikt iestatītas sekojošas sīkdatnes:

 • Funkcionālās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas, lai jūs spētu pārvietoties mājas lapā un lietot tās funkcijas. Bez šim sīkdatnēm mēs nevaram nodrošināt jūsu pieprasītos pakalpojumus, piemēram, preču groza funkcionalitāti.
 • Google Analytics sīkdatnes. Šīs sīkdatnes lieto, lai iegūtu mūsu mājas lapas apmeklējuma statistiku. Mēs lietojam šo informāciju, lai uzlabotu vietnes darbību un reklāmas pasākumus.
 • Mērķētas reklāmas rīku sīkdatnes. Šīs sīkdatnes lieto, lai paaugstinātu reklāmas efektivitāti.
 • Trešās puses pakalpojumu sniedzēja sīkdatnes. Sīkdatnes var iestatīt šādi šajā mājas lapā lietotie trešo pušu pakalpojumi: Facebook poga “Patīk”, [citi pakalpojumi]. Dažas no šīm sīkdatnēm var tikt izmantotas, lai sekotu līdzi jūsu darbībām citās mājas lapās, un mēs tās nevaram kontrolēt, jo šīs sīkdatnes nav iestatījusi mūsu mājas lapa.

Datu subjekta tiesības

Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem Jums ir tiesības:

 1. Piekļūt saviem personas datiem, saņemt informāciju par to apstrādi, kā arī pieprasīt Jūsu personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības uz šo datu nodošanu citam pārzinim (datu pārnesamība);
 2. Pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;
 3. Dzēst savus personas datus (“tikt aizmirstam”), izņemot gadījumus, kad likums pieprasa saglabāt datus;
 4. Atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu personas datu apstrādei;
 5. Ierobežot savu datu apstrādi – tiesības pieprasīt, lai mēs īslaicīgi pavisam pārtraucam apstrādāt visus Jūsu personas datus;
 6. Vērsties Datu valsts inspekcijā.

Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu varat iesniegt, aizpildot formu klātienē “Betona ražotne”, Aizputes pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3456, vai arī iesūtot pieprasījumu elektroniski, rakstot uz klientu atbalsta dienestu info@aizputesbetons.lv.

Nobeiguma noteikumi

Šī Privātuma politika izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajiem likumiem.

Datu pārzinim ir tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājas lapā www.aizputesbetons.lv.